صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۲,۳۸۴,۶۹۶ ۸.۲۹ % ۱,۸۳۶,۲۰۹ ۶.۳۸ % ۱۱,۱۳۶,۵۷۲ ۳۸.۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۳۲,۶۵۷ ۴۳.۹ % ۶۸,۳۵۰ ۰.۲۴ % ۷۱۶,۴۰۶ ۲.۴۹ %
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۲,۴۰۰,۸۱۲ ۸.۳۲ % ۱,۸۳۵,۶۲۱ ۶.۳۶ % ۱۱,۱۱۷,۲۱۶ ۳۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۱۱,۵۷۵ ۴۴.۰۴ % ۸۴,۷۰۹ ۰.۲۹ % ۷۱۵,۱۱۳ ۲.۴۸ %
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۲,۳۹۸,۴۳۳ ۸.۱۹ % ۱,۸۳۶,۰۰۳ ۶.۲۷ % ۱۰,۸۰۸,۵۸۶ ۳۶.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۴۵,۲۸۰ ۴۵.۹۱ % ۸۰,۷۷۱ ۰.۲۸ % ۷۱۶,۱۶۸ ۲.۴۵ %
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۲,۳۹۸,۴۳۳ ۸.۱۹ % ۱,۸۳۶,۰۰۳ ۶.۲۸ % ۱۰,۷۹۹,۶۸۹ ۳۶.۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۲۳,۲۷۳ ۴۵.۸۶ % ۹۴,۴۲۱ ۰.۳۲ % ۷۱۶,۱۶۸ ۲.۴۵ %
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۲,۳۹۸,۴۳۳ ۸.۲ % ۱,۸۳۶,۰۰۳ ۶.۲۷ % ۱۰,۷۹۲,۰۳۶ ۳۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۱۱,۰۲۲ ۴۵.۸۴ % ۹۹,۹۳۹ ۰.۳۴ % ۷۱۶,۱۶۸ ۲.۴۵ %
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۲,۴۰۰,۵۱۱ ۸.۳۲ % ۱,۹۲۵,۵۹۰ ۶.۶۸ % ۱۰,۲۷۵,۱۴۵ ۳۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۳۰,۰۵۰ ۴۶.۵۶ % ۹۸,۷۸۸ ۰.۳۴ % ۷۱۷,۱۷۷ ۲.۴۹ %
۷ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۲,۳۸۴,۸۲۹ ۸.۲۵ % ۱,۹۳۵,۰۲۱ ۶.۷ % ۱۰,۲۷۳,۵۱۸ ۳۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۴۷۹,۶۷۸ ۴۶.۶۴ % ۱۰۷,۸۵۴ ۰.۳۷ % ۷۱۹,۹۵۱ ۲.۴۹ %
۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۲,۳۷۵,۷۸۱ ۷.۹۶ % ۱,۹۳۴,۸۹۹ ۶.۴۸ % ۱۱,۵۳۹,۹۲۱ ۳۸.۶۵ % ۱۷۴,۴۷۳ ۰.۵۸ % ۱۲,۹۶۹,۶۰۷ ۴۳.۴۴ % ۱۴۲,۲۶۱ ۰.۴۸ % ۷۲۲,۸۰۳ ۲.۴۲ %
۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۲,۳۸۴,۶۰۸ ۷.۷۲ % ۱,۹۱۴,۸۶۱ ۶.۱۹ % ۱۱,۵۵۱,۹۵۵ ۳۷.۳۸ % ۱۷۴,۴۷۳ ۰.۵۶ % ۱۴,۰۲۱,۵۹۷ ۴۵.۳۷ % ۱۴۵,۰۲۴ ۰.۴۷ % ۷۱۴,۳۷۵ ۲.۳۱ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۲,۳۰۸,۱۳۵ ۷.۳۸ % ۱,۹۶۲,۱۴۸ ۶.۲۷ % ۱۱,۵۵۱,۵۲۸ ۳۶.۹۲ % ۱۷۴,۴۷۳ ۰.۵۶ % ۱۴,۴۱۷,۰۸۷ ۴۶.۰۸ % ۱۴۲,۳۵۵ ۰.۴۵ % ۷۳۳,۷۰۷ ۲.۳۴ %