صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ صورت جلسه مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ساعت ۱۵:۰۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ مجمع ۱۴۰۰۰۵۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ تاییدیه صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰۰۵۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ مجمع ۱۴۰۰۰۱۲۴ و تاییدیه بورس تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ مجمع ۱۳۹۷۱۲۲۷ وتاییدیه سازمان تغییرات امیدنامه