صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/12 11,753 11,734 11,767 33 0 1,566,800,000 10,400,000 427,800,000 1,139,000,000 13,364,546,752,170
82 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/11 11,747 11,728 11,739 11 500,000 1,566,800,000 0 417,400,000 1,149,400,000 13,480,121,532,801
83 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/10 11,740 11,721 11,725 4 8,200,000 1,566,300,000 0 417,400,000 1,148,900,000 13,466,252,633,966
84 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/09 11,734 11,715 11,687 -28 0 1,558,100,000 11,700,000 417,400,000 1,140,700,000 13,362,952,188,818
85 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/08 11,727 11,708 11,711 3 0 1,558,100,000 5,400,000 405,700,000 1,152,400,000 13,492,213,411,933
86 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/07 11,721 11,702 11,735 33 0 1,558,100,000 0 400,300,000 1,157,800,000 13,548,496,294,834
87 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/06 11,714 11,696 11,731 35 0 1,558,100,000 0 400,300,000 1,157,800,000 13,541,201,751,943
88 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/05 11,708 11,689 11,727 38 1,500,000 1,558,100,000 0 400,300,000 1,157,800,000 13,533,305,414,245
89 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/04 11,702 11,683 11,715 32 0 1,556,600,000 5,600,000 400,300,000 1,156,300,000 13,509,000,049,361
90 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/03 11,695 11,677 11,702 25 0 1,556,600,000 10,300,000 394,700,000 1,161,900,000 13,567,427,682,780
91 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/02 11,687 11,670 11,717 47 0 1,556,600,000 0 384,400,000 1,172,200,000 13,679,157,793,598
92 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/08/01 11,681 11,664 11,713 49 100,800,000 1,556,600,000 0 384,400,000 1,172,200,000 13,672,512,023,481
93 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/07/30 11,676 11,657 11,722 65 0 1,455,800,000 0 384,400,000 1,071,400,000 12,489,456,621,029
94 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/07/29 11,671 11,651 11,717 66 0 1,455,800,000 0 384,400,000 1,071,400,000 12,483,291,135,478
95 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/07/28 11,664 11,645 11,713 68 600,000 1,455,800,000 2,700,000 384,400,000 1,071,400,000 12,476,465,129,404
96 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/07/27 11,658 11,638 11,720 82 0 1,455,200,000 1,600,000 381,700,000 1,073,500,000 12,493,905,450,443
97 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/07/26 11,645 11,632 11,708 76 0 1,455,200,000 0 380,100,000 1,075,100,000 12,505,627,255,088
98 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/07/25 11,639 11,626 11,687 61 0 1,455,200,000 2,100,000 380,100,000 1,075,100,000 12,499,493,535,156
99 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/07/24 11,632 11,619 11,706 87 0 1,455,200,000 12,500,000 378,000,000 1,077,200,000 12,516,431,886,331
100 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/07/23 11,625 11,613 11,661 48 0 1,455,200,000 0 365,500,000 1,089,700,000 12,654,445,384,191