صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/07/02 11,494 11,482 11,546 64 0 1,250,900,000 0 254,600,000 996,300,000 11,439,364,553,506
122 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/07/01 11,487 11,475 11,541 66 0 1,250,900,000 0 254,600,000 996,300,000 11,432,182,431,759
123 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/31 11,481 11,469 11,536 67 16,700,000 1,250,900,000 0 254,600,000 996,300,000 11,426,574,713,986
124 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/30 11,475 11,463 11,503 40 700,000 1,234,200,000 0 254,600,000 979,600,000 11,229,176,716,811
125 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/29 11,469 11,457 11,525 68 0 1,233,500,000 1,300,000 254,600,000 978,900,000 11,215,457,682,414
126 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/28 11,462 11,450 11,532 82 0 1,233,500,000 3,800,000 253,300,000 980,200,000 11,223,724,800,187
127 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/27 11,456 11,444 11,535 91 0 1,233,500,000 0 249,500,000 984,000,000 11,260,998,267,276
128 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/26 11,450 11,438 11,559 121 0 1,233,500,000 0 249,500,000 984,000,000 11,255,432,756,900
129 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/25 11,443 11,431 11,554 123 0 1,233,500,000 0 249,500,000 984,000,000 11,248,171,330,409
130 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/24 11,437 11,425 11,550 125 38,500,000 1,233,500,000 0 249,500,000 984,000,000 11,241,845,413,258
131 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/23 11,431 11,419 11,541 122 0 1,195,000,000 0 249,500,000 945,500,000 10,796,738,453,717
132 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/22 11,424 11,413 11,500 87 0 1,195,000,000 11,200,000 249,500,000 945,500,000 10,790,542,551,432
133 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/21 11,418 11,407 11,508 101 0 1,195,000,000 6,600,000 238,300,000 956,700,000 10,913,209,656,579
134 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/20 11,412 11,401 11,519 118 0 1,195,000,000 26,400,000 231,700,000 963,300,000 10,982,359,112,146
135 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/19 11,404 11,394 11,518 124 0 1,195,000,000 0 205,300,000 989,700,000 11,276,204,530,242
136 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/18 11,399 11,388 11,513 125 0 1,195,000,000 0 205,300,000 989,700,000 11,270,848,472,810
137 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/17 11,393 11,382 11,508 126 0 1,195,000,000 48,900,000 205,300,000 989,700,000 11,264,922,282,628
138 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/16 11,386 11,376 11,490 114 4,900,000 1,195,000,000 0 156,400,000 1,038,600,000 11,815,368,511,022
139 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/15 11,380 11,370 11,492 122 0 1,190,100,000 2,600,000 156,400,000 1,033,700,000 11,753,105,668,785
140 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/06/14 11,374 11,364 11,498 134 500,000 1,190,100,000 2,200,000 153,800,000 1,036,300,000 11,776,194,312,933