صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ روزنامه رسمی تغییر آدرس تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ تاییدیه تغییر آدرس صندوق آوای فردای زاگرس تغییرات اساس نامه