صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۷۲۸,۳۰۰ ۵.۳۸ ۱,۹۸۹,۵۹۶ ۷.۲۹ ۲,۴۳۰,۵۰۸ ۷.۸۲ ۲,۵۹۳,۱۲۹ ۸.۴۴
سایر سهام ۴۴۲,۸۱۶ ۳.۲۷ ۱,۴۰۲,۳۳۸ ۵.۱۴ ۱,۸۶۴,۳۶۱ ۵.۹۹ ۲,۱۱۸,۳۹۷ ۶.۹
اوراق مشارکت ۵,۹۷۰,۷۸۷ ۴۴.۱۲ ۱۱,۴۹۰,۱۹۰ ۴۲.۱ ۱۰,۸۷۷,۴۴۹ ۳۴.۹۸ ۱۱,۰۱۶,۱۵۹ ۳۵.۸۶
اوراق سپرده ۵۶,۸۷۵ ۰.۴۲ -۱۶,۸۹۸ -۰.۰۶ ۱۶,۴۴۳ ۰.۰۵ ۴۱,۸۸۷ ۰.۱۴
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶,۱۱۹,۵۸۷ ۴۵.۲۲ ۱۱,۸۱۴,۸۵۸ ۴۳.۲۹ ۱۵,۱۷۱,۷۱۸ ۴۸.۷۹ ۱۴,۱۷۷,۶۰۵ ۴۶.۱۶
سایر دارایی‌ها ۵۹,۲۰۳ ۰.۴۴ ۱۰۴,۸۹۴ ۰.۳۸ ۱۳۵,۰۷۲ ۰.۴۳ ۱۷۴,۵۶۱ ۰.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۷۶,۱۱۳ ۱.۳ ۵۰۸,۳۴۰ ۱.۸۶ ۶۰۲,۸۶۰ ۱.۹۴ ۵۹۵,۴۲۹ ۱.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد