صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۳۵,۹۸۹ ۵.۸۵ ۹۴۳,۴۴۸ ۶.۷۵ ۹۲۶,۸۴۴ ۶.۷۱ ۹۰۳,۹۷۰ ۵.۱۷
اوراق ۴,۱۱۸,۶۳۰ ۴۴.۹۷ ۷,۶۴۵,۴۸۴ ۵۴.۷ ۷,۸۸۱,۰۶۳ ۵۷.۰۶ ۷,۹۷۰,۹۹۸ ۴۵.۵۶
وجه نقد ۴,۳۲۴,۱۸۷ ۴۷.۲۱ ۵,۱۹۰,۳۸۴ ۳۷.۱۳ ۴,۷۵۸,۸۳۸ ۳۴.۴۵ ۸,۳۵۴,۳۱۴ ۴۷.۷۵
سایر دارایی‌ها ۴۲,۸۵۳ ۰.۴۷ ۳۷,۳۴۶ ۰.۲۷ ۳۰,۶۳۶ ۰.۲۲ ۴۵,۶۴۹ ۰.۲۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۶۹,۱۰۶ ۴.۰۳ ۶۲۴,۰۷۵ ۴.۴۶ ۶۲۵,۸۱۱ ۴.۵۳ ۶۲۱,۹۰۳ ۳.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۶۴,۱۷۱ ۰.۷ ۱۶۱,۳۲۹ ۱.۱۵ ۲۱۴,۳۹۰ ۱.۵۵ ۲۲۱,۷۹۵ ۱.۲۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد