صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق آوای فردای زاگرس دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ صورت مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق آوای فردای زاگرس دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق آوای فردای زاگرس دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق آوای فردای زاگرس دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق آوای فردای زاگرس دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ صورت وضعیت یکماهه پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق آوای فردای زاگرس دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق آوای فردای زاگرس دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق آوای فردای زاگرس منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق آوای فردای زاگرس منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ گزارش عملکرد مدیر صندوق ۱۳۹۹۱۲۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹۱۲۲۹ صندوق آوای فردای زاگرس دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود