صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ راس ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۲ صورت جلسه مجمع سالانه صندوق آوای فردی زاگرس مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴ لیست حاضرین مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۷ صورت جلسه مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ راس ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۱۲ لغو مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۳ تصیمیمات مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به همراه لیست حاضرین و قبولی سمت ارکان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۵ تاییدیه سازمان بورس در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷صندوق آوای فردای زاگرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۱۷ تصمیمات مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۸ لیست حاضرین مجمع صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۱۹ لیست حاضرین مجمع صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۲۰ دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۲۱ تاییدیه سازمان بورس جهت تغییر آدرس مجمع ۱۴۰۰/۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۲۲ تصمیمات مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۲۳ تاییدیه سازمان درخصوص افزایش سقف صندوق مجمع ۱۴۰۰۰۱۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۲۵ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰۰۱۲۴ صندوق آوای فردای زاگرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۲۶ تاییدیه مجمع ۱۴۰۰۰۱۲۴ صندوق آوای فردای زاگرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۲۷ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰۰۱۲۴ صندوق آوای فردای زاگرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۲۸ تاییدیه مجمع مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۷ توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۲۹ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۳۰ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۳۱ لیست حاضرین در مجمع ۱۳۹۹۱۲۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۳۲ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۳۳ مجمع صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۳۴ مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶