صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۳ لغو مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۴ تصیمیمات مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ به همراه لیست حاضرین و قبولی سمت ارکان دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۶ تاییدیه سازمان بورس در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷صندوق آوای فردای زاگرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۷ صورتجلسه مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۸ تصمیمات مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۹ لیست حاضرین مجمع صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۱۰ لیست حاضرین مجمع صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۱ دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۱۲ تاییدیه سازمان بورس جهت تغییر آدرس مجمع ۱۴۰۰/۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۳ تصمیمات مجمع صندوق آوای فردای زاگرس مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۱۴ تاییدیه سازمان درخصوص افزایش سقف صندوق مجمع ۱۴۰۰۰۱۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۱۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۱۶ صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰۰۱۲۴ صندوق آوای فردای زاگرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۷ تاییدیه مجمع ۱۴۰۰۰۱۲۴ صندوق آوای فردای زاگرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۸ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰۰۱۲۴ صندوق آوای فردای زاگرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۱۹ تاییدیه مجمع مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۷ توسط سازمان بورس اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۲۰ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۲۱ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۲۲ لیست حاضرین در مجمع ۱۳۹۹۱۲۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
۲۳ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
۲۴ مجمع صاحبان امضا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۲۵ مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۶