صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت سبدگردان زاگرس
3.600.000
2 علی قلی پور 200.000
3 محمدرضا مرادی
200.000