صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۲۸۲,۰۶۶ ۱.۶۲ % ۷,۹۷۰,۹۹۸ ۴۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۸,۳۵۴,۳۱۴ ۴۷.۷۵ % ۲۶۷,۴۴۴ ۰.۲۶ % ۶۲۱,۹۰۳ ۳.۵۵ % ۲۲۱,۷۹۵ ۱.۲۷ %
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۲۸۳,۶۴۰ ۱.۶۲ % ۷,۹۶۸,۶۵۲ ۴۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۸,۳۵۴,۳۱۴ ۴۷.۷۷ % ۲۶۴,۶۳۵ ۰.۲۴ % ۶۱۶,۵۷۰ ۳.۵۳ % ۲۲۲,۶۸۹ ۱.۲۷ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۲۸۳,۶۴۰ ۱.۶۲ % ۷,۹۶۲,۲۷۳ ۴۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۸,۳۴۸,۱۲۴ ۴۷.۷۷ % ۲۶۶,۵۷۵ ۰.۲۵ % ۶۱۶,۵۷۰ ۳.۵۳ % ۲۲۲,۶۸۹ ۱.۲۷ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۲۸۳,۶۴۰ ۱.۶۲ % ۷,۹۵۶,۰۵۲ ۴۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۸,۳۴۸,۱۲۴ ۴۷.۷۹ % ۲۶۲,۸۷۶ ۰.۲۳ % ۶۱۶,۵۷۰ ۳.۵۳ % ۲۲۲,۶۸۹ ۱.۲۷ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۲۸۲,۵۶۲ ۱.۵۸ % ۷,۹۷۰,۸۷۵ ۴۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۸,۷۸۴,۵۲۶ ۴۹.۰۷ % ۲۶۱,۵۱۰ ۰.۲۴ % ۶۰۱,۰۴۹ ۳.۳۶ % ۲۱۸,۷۹۴ ۱.۲۲ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۲۹۰,۳۰۳ ۱.۶۲ % ۷,۹۴۶,۹۱۱ ۴۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۸,۷۸۴,۵۲۶ ۴۹.۱ % ۲۵۸,۴۸۴ ۰.۲۲ % ۶۱۲,۲۲۷ ۳.۴۲ % ۲۱۹,۶۷۷ ۱.۲۳ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۲۹۴,۵۰۸ ۱.۶۶ % ۷,۹۲۷,۸۳۴ ۴۴.۷ % ۰ ۰ % ۸,۶۳۶,۷۲۵ ۴۸.۷ % ۲۵۷,۲۸۲ ۰.۲ % ۶۱۸,۴۴۰ ۳.۴۹ % ۲۲۲,۳۱۰ ۱.۲۵ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۲۹۴,۳۷۱ ۲.۰۹ % ۷,۹۲۵,۷۵۶ ۵۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۱,۱۸۴ ۳۵.۵ % ۲۵۵,۹۴۳ ۰.۲۳ % ۶۱۰,۷۱۲ ۴.۳۳ % ۲۲۳,۰۳۲ ۱.۵۸ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۲۹۸,۳۴۸ ۲.۲۳ % ۷,۹۰۶,۷۹۲ ۵۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۰۷,۶۳۰ ۳۲.۱۷ % ۲۶۰,۵۱۴ ۰.۲۶ % ۶۱۸,۷۲۰ ۴.۶۲ % ۲۲۵,۶۱۱ ۱.۶۸ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۲۹۸,۳۴۸ ۲.۲۳ % ۷,۹۰۱,۲۷۴ ۵۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۴,۳۰۷,۶۳۰ ۳۲.۱۸ % ۲۵۸,۷۹۰ ۰.۲۵ % ۶۱۸,۷۲۰ ۴.۶۲ % ۲۲۵,۶۱۱ ۱.۶۹ %