صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس مورخ 1400/10/06
منبع -
مقدمه تغییر رکن بازارگردان صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست