صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۵۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/11/02 12,272 12,255 12,173 -82 0 2,536,500,000 28,900,000 1,140,700,000 1,395,800,000 17,106,111,047,914
2 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/11/01 12,265 12,249 12,166 -83 0 2,536,500,000 0 1,111,800,000 1,424,700,000 17,451,278,104,334
3 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/30 12,258 12,242 12,162 -80 0 2,536,500,000 0 1,111,800,000 1,424,700,000 17,440,533,016,566
4 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/29 12,251 12,235 12,158 -77 0 2,536,500,000 0 1,111,800,000 1,424,700,000 17,430,495,164,974
5 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/28 12,244 12,228 12,136 -92 0 2,536,500,000 36,800,000 1,111,800,000 1,424,700,000 17,420,946,327,632
6 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/27 12,238 12,222 12,149 -73 600,000 2,536,500,000 0 1,075,000,000 1,461,500,000 17,862,788,356,312
7 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/26 12,231 12,215 12,146 -69 12,100,000 2,535,900,000 2,200,000 1,075,000,000 1,460,900,000 17,845,452,693,371
8 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/25 12,223 12,208 12,133 -75 300,000,000 2,523,800,000 0 1,072,800,000 1,451,000,000 17,713,087,994,107
9 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/24 12,222 12,202 12,115 -87 0 2,223,800,000 0 1,072,800,000 1,151,000,000 14,044,345,713,873
10 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/23 12,215 12,195 12,112 -83 0 2,223,800,000 0 1,072,800,000 1,151,000,000 14,036,931,872,704
11 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/22 12,209 12,189 12,109 -80 57,000,000 2,223,800,000 1,100,000 1,072,800,000 1,151,000,000 14,029,614,454,977
12 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/21 12,203 12,182 12,088 -94 0 2,166,800,000 0 1,071,700,000 1,095,100,000 13,340,699,948,105
13 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/20 12,197 12,176 12,086 -90 2,600,000 2,166,800,000 0 1,071,700,000 1,095,100,000 13,333,629,873,753
14 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/19 12,190 12,169 12,093 -76 14,400,000 2,164,200,000 0 1,071,700,000 1,092,500,000 13,294,387,366,638
15 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/18 12,183 12,162 12,080 -82 0 2,149,800,000 600,000 1,071,700,000 1,078,100,000 13,112,075,530,070
16 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/17 12,177 12,156 12,072 -84 0 2,149,800,000 0 1,071,100,000 1,078,700,000 13,112,555,273,409
17 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/16 12,171 12,149 12,069 -80 0 2,149,800,000 0 1,071,100,000 1,078,700,000 13,105,457,373,030
18 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/15 12,164 12,143 12,065 -78 2,300,000 2,149,800,000 0 1,071,100,000 1,078,700,000 13,098,475,664,138
19 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/14 12,157 12,136 12,052 -84 600,000 2,147,500,000 0 1,071,100,000 1,076,400,000 13,063,016,483,419
20 صندوق قابل معامله زاگرس 1400/10/13 12,151 12,129 12,044 -85 0 2,146,900,000 1,000,000 1,071,100,000 1,075,800,000 13,048,685,715,397